c
Kategorie našich výrobků
kategorie našich výrobků

Ochrana osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Chocolate Hill s.r.o. IČ 04379527 se sídlem Žižkova 430/1, Veveří, 602 00 Brno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Žižkova 430/1, Veveří, 602 00 Brno
  email: synek@chocolatehill.cz
  telefon: +420 731 637 948
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce jmenoval  pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:
  jméno a příjmení: Ing. Petr Synek
  email: synek@chocolatehill.cz
  telefon: +420 731 637 948
   

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
   

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  •    plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
  •    oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
  •    Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.  
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  •    vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  •    zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.  
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
   

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  •    po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 30 let od ukončení smluvního vztahu). 
  •    po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 30 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.  
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
   

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  •    podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  •    zajišťující služby provozování e-shopu (GlobeWeb Czech s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  •    zajišťující marketingové služby.
 2. Správce využívá služby, při jejichž využívání pracuje s osobními údaji. Některé z těchto služeb jsou ze třetích zemí (země mimo EU). V tuto chvíli správce pracuje s e-mailovým klientem Gmail.com a pro zálohu dat využívá Google disk.
   

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
  •    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
  •    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
  •    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
  •    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
  •    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
  •    právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.  
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
   

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrováním e-shopu za pomocí certifikátu https.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
   

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu se Všeobecnými obchodními podmínkami při potvrzování objednávky prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019.

Principy ochrany soukromí na Chocolatehill.cz

Náš e-shop používá pro své správné fungování cookies a podobné technologie. Některé jsou nezbytně nutné pro základní fungování. Bez nich se neobejdeme. Jiné nám slouží k vytváření anonymních statistik o chování návštěvníků nebo pro inzerci reklamních obsahů. S jejich používáním však potřebujeme Váš souhlas. Souhlasy s používáním jednotlivých typů cookies si můžete nastavit pod odkazem „Detailní nastavení“.

Detailní nastavení
POVOLIT VŠE